Giới thiệu về khoa Điều Dưỡng

khoa điều dưỡng trường Cao đẳng công nghệ y - dược Việt Nam

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh

Phối hợp với hội đồng khoa học trường: gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên

Xây dựng chương trình chi tiết đào tạo Điều dưỡng cao đẳng cho trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ LĐTB&XH và Bộ Y Tế năm 2015.

Tổ chức Biên soạn giáo trình, tập giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh phù hợp từng năm học, từng khóa.

Quản lý có hiệu quả các quá trình hoạt động giảng dạy các tổ bộ môn, tại trường, tại bệnh viện

Tham gia bồi dưỡng giáo viên, học sinh dự thi giáo viên, học sinh giỏi

2. Phân công cụ thể lãnh đạo khoa

Công tác đối ngoại. Quan hệ xây dựng kế hoạch các hoạt động hợp tác ngoài trường trong lĩnh vực phát triển nhân lực Điều dưỡng.

Triển khai chương trình giáo dục Điều dưỡng. Xây dựng kế hoạch, tiến độ năm học, khóa học.

Xác định nguồn nhân lực của khoa, phân công, điều động giáo viên cơ hữu, mời giáo viên thỉnh giảng đáp ứng nhu cầu thiết thực.

Triển khai chủ trương, chính sách và chỉ đạo của cấp trên.

Giảng dạy môn Điều dưỡng cơ sở 1, Nghề nghiệp và Đạo đức người Điều dưỡng.

Phối hợp với phòng công tác chính trị và quản lý học sinh giải quyết kịp thời học sinh bỏ học, nghỉ học, bị cấm thi

Giảng dạy môn : Nghề nghiệp và đạo đức người Điều dưỡng, Tâm lý – giáo dục sức khỏe, Dinh dưỡng tiết chế, Chăm sóc nội 1, chăm sóc Nội 2

3. Nội qui làm việc

Khoa họp vào chiều thứ 5 tuần thứ tư của tháng

Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp 1 lần/tuần

Mỗi phòng kỹ thuật đều có nội quy của mỗi phòng

Giáo viên giảng dạy lý thuyết 5 tiết/buổi

Giáo viên hướng dẫn lâm sàng 4 tiết thực hành/ buổi

Giáo viên giảng dạy phòng kỹ thuật 5 tiết thực hành/buổi

Nhân viên làm việc theo giờ hành chánh

Tất cả Giáo viên, cán bộ, công nhân viên được phân công cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm mỗi giáo viên đạt và thừa định mức giờ chuẩn/năm

(Nguyễn Linh)